Examenskrav

7.1 Examen som utbildningen syftar till:
Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:
• minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljövetenskap (A1F, A1N),
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljövetenskap (masterarbete/A2E),
• maximalt 15 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå.

Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav:
• 60 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan,
• minst 30 högskolepoäng valbara programkurser enligt fastställd studieplan,
• självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (Degree of Master (120 Credits) with a major in Environmental Science).

Av examensbeviset ska framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

Masterexamen med annat huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:
• 60 högskolepoäng programkurser på avancerad nivå enligt fastställd studieplan för masterprogrammet hållbar utveckling,
• minst 30 högskolepoäng kurser inom ett huvudområde (A1F, A1N)
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (masterarbete/A2E) inom ett huvudområde (samma som fördjupningskurserna) med inriktning mot hållbar utveckling

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med angivet huvudområde (Degree of Master (120 Credits) with a major in …).

Av examensbeviset ska framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.


7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i masterprogrammet hållbar utveckling möjliggör även följande examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:

• Magisterexamen med huvudområdet miljövetenskap
• Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap