Universitetslektor i kretsloppsteknik

Skriv ut annonsen i pdf Öppna som PDF

vid Institutionen för energi och teknik
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning med fokus på hur jordbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker bland annat teknik och system för energi- och resurseffektivt och miljövänligt lantbruk med kretslopp av näring. Med systemanalys utvärderas systemens resursanvändning och miljöpåverkan.

Ämnesbeskrivning: Ämnet kretsloppsteknik omfattar teknik och processer för att omvandla och nyttja organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbart jordbruk och hållbar produktion av mat och samtidigt minimera avfallets negativa miljöpåverkan. Organiskt avfall från hela livsmedelskedjan är av intresse, från toalett- och matavfall till gödsel och skörderester etc.

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnet kretsloppsteknik. Undervisningen omfattar kurser i avlopps- och avfallssystem i utbildningen för masters och utbytesstudenter, civilingenjörer samt forskarstuderande vid SLU. Undervisning sker på svenska och engelska. Lektorn förväntas söka och erhålla extern finansiering och aktivt bidra till institutionens nationella och internationella nätverk inom området. Även vissa administrativa arbetsuppgifter ingår t.ex. kursledning.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning (som bör motsvara 10 v. heltidsstudier) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Goda kunskaper i engelska är ett krav, liksom erfarenhet av undervisning.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Särskild och lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt kommer att fästas vid ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Vikt kommer också att fästas vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Goda kunskaper i svenska är meriterande. Kunskap om avlopps-, avfalls- eller gödselhanteringssystem är meriterande, liksom dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Placering: Uppsala

Anställningsform: Tills vidare

Omfattning: 100%

Tillträde: enligt ö.k.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan samt lämnas i ett exemplar till Registrator. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas. När de sakkunniga har utsetts enligt meddelande från handläggaren, skall ett exemplar av de åberopade arbetena skickas till var och en av de sakkunniga.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med referens SLU ua 2803/2016. Bifoga CV och andra ansökningshandlingar enligt länkar nedan. Skicka ansökan till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala eller registrator@slu.se. Sista ansökningsdatum är 19 september 2016.

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) ansvarar för forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan inom områdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Fakulteten har också verksamhet inom områdena odlingssystem, växtförädling, växtskydd, livsmedel, produktion, hälsa, livskvalitet, miljö och vatten.

NJ-fakulteten omfattar tretton institutioner och ett stort antal centrumbildningar och andra enheter. Merparten av fakultetens anställda, studenter och forskarstuderande finns i Uppsala, på Campus Ultuna.

www.slu.se/nj-fakulteten

Mer information:

  • Per-Anders Hansson, Prefekt, 018-67 18 77, per-anders.hansson@slu.se

Information om ärendets formella handläggning:

  • Ingrid Hemström, Fakultetshandläggare, 018-67 10 47, ingrid.hemstrom@slu.se

Till ledning för de sökande finns SLU:s Anställningsordning och PM med anvisningar. Dokumenten kan hämtas på internt.slu.se. Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i anvisningarna följas.

Fackliga företrädare:

  • Saco-S föreningen SLU, SACO, +46 (0)18 67 10 85
  • Lotta Olsson, ST, +46 (0)18 67 15 36
  •  

    « tillbaka