Skadebeskrivning

Björkfrostmätare (Operophtera fagata)

Förekomst
 

Björkfrostfjäril är utbredd i hela landet.

Symptom
 

En riklig förekomst av flygande fjärilar under höstkvällarna i sept-nov kan betyda att lövträden blir hårt ätna påföljande försommar. De typiska mätarlarverna kan då uppträda i stora mängder och kaläta träden.

Biologi
 

De flygoförmögna honorna kryper upp i träd och buskar för att lägga ägg på hösten. Äggen läggs enstaka eller några få tillsammans på grenar och kvistar i sprickor och på skrovliga ställen. På våren äter de nykläckta larverna av nyutsprungna blad men också knoppar kan bli svårt skadade. I juni är larverna färdiga och går ned i marken för förpuppning. Björkfrostfjäril lever i huvudsak på björk.

Orsaksdiskussion
 

Massförekomst av frostfjärilar återkommer med några års mellanrum och kan hålla på i flera år i rad. Väderleksfaktorer i kombination med förekomst av naturliga fiender anses vara viktiga bakomliggande faktorer.

Skoglig betydelse och åtgärder
 

Kalätning under flera år ger tillväxtförluster, kvalitetsskador i form av vattskottsbildning samt utebliven fruktsättning. Ökad risk för angrepp av sekundära skadegörare som tex. björksplintborre.

Förväxlingar
 

kan förväxlas med allmän frostfjäril.

  -  Allmän frostfjäril

Författare
  Åke Lindelöw