Skadebeskrivning

Granbarkborre (Ips typographus)

Förekomst
 

Finns i hela landet. Ynglar främst under grövre bark på stående eller liggande granstammar i solexponerat läge.

Symptom
 

Arten är polygam. En till tre modergångar utgår från en parningskammare. De 3-4 mm breda modergångarna är oftast c:a 10 cm långa och orienterade i fiberriktningen. Döda granar i solbelysta hyggeskanter eller i hårt gallrade bestånd är ofta resultatet av angrepp av granbarkborren. Angripna träd står ofta i grupper.

Biologi
 

Granbarkborren svärmar i maj - juni. Hanen borrar sig in under barken och avger feromon som attraherar honor och andra hanar. Varje hane harnormalt två eller tre honor. Honorna gör en ca. 10 cm lång modergång utmed fiberriktningen. Larverna äter slingrande gångar vinkelrätt ut från modergången. I slutet av juli - augusti kläcks den nya generationen, som efter en tids näringsgnag under barken, till stor del lämnar angripna träd under hösten för att övervintra i förnan. En större andel stannar under barken på liggande träd eller I virke.

Orsaksdiskussion
 

Arten regleras starkt av tillgången på lämpligt yngelvirke. Lagring av obarkat virke, vindfällen och allvarliga stressfaktorer, exempelvis torka i granbestånd, har stor betydelse för artens populationsstorlek. Under gynnsamma förhållanden kan populationen öka mer än 10 gånger från en generation till nästa. När populationen ökat på detta sätt och det inte finns lämplig yngelmaterial är risken för ståndskogsangrepp stor. Varmt väder I kombination med svaga vindar under flygperioden gynnar artens förmåga att angripa och döda helt friska träd.

Skoglig betydelse och åtgärder
 

I normala fall är granbarkborren en sekundär insekt som angriper grövre obarkat granvirke, kvarlämnade lumpar och vindfällen. Vid primärangrepp på levande skog får den räknas som en av våra allvarligaste skadeinsekter i skog.

I skogsvårdslagen § 29 regleras hur mycket skadad skog som får lämnas per hektar. Reglerna omfattar även avverkningsrester och virkeslagring .https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Se också

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/granbarkborre/granbarkborrens-svarmning/

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/granbarkborre/granbarkborrens-svarmning/

Förväxlingar
 

Stående döda granar kan ha dött av andra orsaker, ex.vis sextandad barkborre, dubbelögad bastborre, honungsskivling

  -  Honungsskivlingar
  -  Sextandad barkborre
  -  Dubbelögad bastborre

Författare
  Åke Lindelöw


   
 

Dubbelögad bastborre
Modergångarna kan tydligt ses

 

Klicka på en bild för att visa
den i stort format under texten till vänster

Granbarkborre -  - Klicka för att visa större format NEDAN
I varje gångsystem finns 2-3 ca. 10 cm långa modergångar längs fiberriktningen.

Granbarkborre -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Granbarkborre kan angripa och döda träd.

Granbarkborre -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Brunt gnagmjöl på barkytan

Granbarkborre -  - Klicka för att visa större format NEDAN
brunt gnagmjöl vid trädets stambas visar att trädet koloniserats av granbarkborre

Granbarkborre -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Modergångarna kan tydligt ses