Forskarassistent i ämnet Arters förekomst i limniska miljöer

Skriv ut annonsen i pdf Öppna som PDF

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

ArtDatabanken är en nationell kunskapsbank för information om biologisk mångfald. Ett av våra centrala uppdrag är att sammanställa kunskap om Sveriges djur och växter samt genomföra analyser av populationsstatus och miljötillstånd för den biologiska mångfalden i Sverige.

Arbetsuppgifter: Forskningen ska med hjälp av data om arters förekomst och ekologi undersöka hur olika faktorer i det svenska landskapet påverkar arters förekomst och utbredning. Det är också önskvärt att innehavaren bidrar till att utveckla metodiken för sådana analyser. Innehavaren skall i huvudsak bedriva egen forskning men gärna formulera frågeställningarna i samråd med ArtDatabanken (där tjänsten är placerad) och andra samarbetande institutioner vid SLU, i första hand Institutionen för vatten och miljö. Det är också önskvärt att i forskningen inkludera data från databaser vid dessa institutioner.

Behörighet:
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen i ekologi eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Tidigare forskning inom populations-, samhälls- eller landskapsekologi, erfarenhet av analys av endast förekomstdata och erfarenhet av hantering av stora datamängder bedöms som önskvärt. Post doc-erfarenhet, förmåga och intresse att utveckla nuvarande analysmetodik, god kunskap om R eller motsvarande statistikprogram bedöms som meriterande. Även erfarenhet av samarbete med samhälle och näring samt populärvetenskaplig publicering ses som positivt. God samarbetsförmåga värdesätts.

Ansökan skall vara skriven på engelska och lämnas in i fyra kompletta exemplar. Ansökan skall innehålla vidimerad CV inklusive publikationslista och bevis om doktorsexamen samt kopior på högst fem publikationer. Den ska också innehålla högst två A4-sidor med redogörelse för tidigare forskning och högst två A4-sidor med redogörelse av nuvarande ämnesintresse och den forskning som den sökande skulle vilja bedriva. Namn på minst två referenspersoner ska anges.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till fyra år.

Placering: Uppsala

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 2847/2011.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller registrator@slu.se senast den 23 september 2011.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

www.artdata.slu.se

Mer information:

  • Ulf Gärdenfors, Professor, Tfn 018-67 26 23, Ulf.Gardenfors@slu.se
  • Johan Bodegård, chef ArtDatabanken, Tfn 018-67 24 30, Johan.Bodegard@slu.se

Information om ärendets formella handläggning:

  • Magdalena Fagerberg, Handläggare, Tfn 018-67 10 47, magdalena.fagerberg@slu.se

Fackliga företrädare:

  • Lars Eriksson, SACO, Tfn 018-67 31 37, Lars.Eriksson@slu.se
  • Lotta Olsson, ST, Tfn 018-67 15 36, lotta.olsson@slu.se
  •  

    « tillbaka